MSZCT MAGYAR SZUPERVIZOROK és SZUPERVIZOR-COACHOK TÁRSASÁGA
Belépés
Menü

Etikai kódex

Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága

ETIKAI KÓDEX

 

 

I. Általános rész

 

A szupervízió módszerének széles körű alkalmazása a gyakorlatban, az élet különböző területein belül szükségessé tette, hogy megfogalmazzuk azokat az etikai alapelveket és szabályokat, amelyek egyaránt kötelező érvénnyel vonatkoznak minden egyesületi tagra, illetve ajánlásként mindazokra, akik szupervizorként a szupervízió módszerével dolgoznak.

Az etikai kódex célja, hogy megfogalmazza a szupervizorok szakmai tevékenységének gyakorlásával kapcsolatos jogaik és kötelességeik rendszerét - a szupervizáltak és szupervizorok emberi méltóságának védelme, illetve az etikai szabályozás biztosítása érdekében.

Ugyanakkor a szakmai-etikai előírások mellett támaszkodik a szupervizorok saját személyes etikai és morális érzékére, amely segíti szakmai tevékenysége során az esetleges problémás helyzetek megoldásában, szakmai döntéshozatalban.

Az Etikai Kódexben megfogalmazott értékrend messzemenően az MSzSzCT (a továbbiakban: Egyesület) továbbképzési rendjében megfogalmazottakon alapul.

Általános etikai alapelvként kijelentjük, hogy minden emberben benne rejlenek azok a kreatív képességek, melyek a másokkal való kapcsolatban juthatnak érvényre.

Ezért nem teszünk különbséget ember és ember között származása, vallása, nemzeti hovatartozása, kora és neme, társadalmi rangja, politikai meggyőződése vagy szexuális irányultsága tekintetében, ezeket figyelembe véve tiszteletben tartjuk személyiségi jogait és emberi méltóságát.

Az Etikai Kódex nyilvános, az Egyesület honlapján, illetve kérésre bárki számára hozzáférhető.

Ha egy szupervizált úgy véli, hogy a szakmai etikai szabályokat megszegték, kérheti panaszának a kivizsgálását.

Amennyiben kollégák egymás közt vélnek felfedezni etikai vétséget, tisztázzák ezt egymás közt, ha ez nem vezet eredményre, az Etikai Bizottsághoz kell fordulni.

 

 

II. Meghirdetés

 

Szupervíziós folyamat létrejöhet nyilvános meghirdetés útján is. A szupervizor (ok) nak mindenkor pontos információt kell adni a szupervíziós folyamat céljáról és időtartamáról.

Mindenek előtt a valóságnak megfelelően kell bemutatniuk saját magukat, közölni kell elért fokozatukat, képzési szintjüket, és minden egyéb olyan körülményt, amely az érdeklődőket a szupervíziós folyamatba való jelentkezésben befolyásolhatja.

A meghirdetés során kerülni kell a félrevezető, vagy félreértelmezhető megfogalmazásokat, amelyekkel befolyásolni lehet a jelentkezők döntését.

 

 

 

 

III. Szerződés

 

1.       A szupervíziós folyamat első ülésén, a szupervizor tájékoztatja a leendő szupervizáltakat arról, hogy a szupervíziós folyamat mit foglal magában, hogy a jelentkezők szabadon dönthessenek részvételükről. Bármely szupervizált részvétele szabad elhatározásán és a szupervizor szakmai döntésén alapul.

A jelentkezőket megfelelően tájékoztatják a szupervíziós folyamat céljáról és a módszerről, amivel ezt a célt el kívánják érni.

A szupervizor a részvevőkkel együtt, a szupervíziós folyamat indulásánál, az első ülés alkalmával világossá teszi a szupervíziós folyamat tanulási célját.

 

2.       A szupervizor vagy a megbízók biztosítják a munkához való biztonságos helyet, gondoskodnak a biztonságos környezetről (mind fizikai, mind lélektani szempontból).

 

A szupervíziós folyamat időtartama alatt a szupervizor mindent megtesz a szupervizáltak testi, lelki épségének megóvása érdekében.

 

3.       A szupervizor a leendő szupervizáltakkal a szupervíziós folyamat első ülésén megállapodást (szóbeli vagy írásbeli szerződést) köt. Ha van megbízó, akkor a szupervíziós folyamatmunka kezdete előtt a megbízóval is szerződést köt.

 

4.       A szupervizor nem fizet jutalékot, díjat vagy nem nyújt más előnyt azért, hogy hozzá irányítsanak valakit.

A szupervizor a szupervizálttól nyert információt nem használja fel személyes haszonszerzésre.

A részvételi díjak (óradíj és terembér) megállapításánál a szupervizor az Egyesület által minden évben az inflációt követően változó ajánlott óradíjat fogadja el iránymutatónak, amelytől a nyújtott szolgáltatás arányában, illetve a szupervizáltak fizetőképességét figyelembe véve némileg eltérhet.

 

5.       A szerződésmódosítás a szupervíziós folyamat megkezdése után csak közös megállapodás alapján történhet.

 

6.       Ha a szupervizor a szupervíziós folyamat szervezésekor, illetve a szupervíziós folyamatmunka folyamán nem tudja segíteni a szupervizáltat, akkorszükség esetén más szakemberhez küldi tovább.

Amennyiben a szupervíziós folyamatmunka folyamán a szupervizor (ok) számára nyilvánvalóvá válik a személyes érintettség akár a szupervíziós folyamattal, akár egy taggal kapcsolatban, akkor szupervíziós segítséget keresnek.

 

7.       A szupervizor szakmailag megfelelő módon zárja le kapcsolatait a szupervizáltakkal.

 

8.       A szupervizor szakmai felelőssége a szupervizáltért mindaddig fennáll, amíg a közös munka be nem fejeződik. Ez ugyanúgy vonatkozik a rövid ideig működő szupervíziós folyamatok vezetőire is (pl. workshop-ot vezetők) és a szupervizáltak számára szükség szerint megfelelő lezárást és visszatekintést kell nyújtaniuk, szükség esetén más szakemberhez való irányítással.

 

9.       A szupervizor törekszik arra, hogy szupervíziós folyamatait a legjobb képességeik szerint vezesse.

 

IV. Titoktartás

 

1.       A szupervizált által adott személyes információ titoktartást igényel, hacsak ő maga bele nem egyezik annak közlésébe.

2.       A titoktartás kötelező erővel bír mind a szupervizor/ok/ra, mind a szupervíziós folyamatban résztvevő összes személyre, a szupervíziós folyamatmunka befejezése után is.

 

3.       A szupervizor tisztázza a szupervizáltak számára a titoktartás fogalmát és annak határait.

 

4.       Ha a szupervizor a szupervízió témáját írás vagy kutatás céljára használja, azt olyan módon teszi közzé, amely biztonságosan megőrzi a szupervizált vagy más érintett személyek anonimitását.

 

5.       A szupervizálttal kapcsolatban mástól kapott közlésekre vonatkozóan a szupervizort szintén a titoktartás szabályai kötelezik.

 

 

V. Szupervíziós folyamat

 

1.       A beindult szupervíziós folyamat alatt a szupervizor/ok mindvégig figyelemmel kísérik a szupervíziós folyamat egészének és külön-külön a szupervizáltak egyéni fejlődését.

2.       Az egyéni odafigyelés magában foglalhatja szükség esetén a spontán segítségnyújtást, kimaradás, hiányzás esetén az érdeklődést annak okairól.

3.       Amennyiben a szupervíziós folyamat és a szupervizáltak elérték a szerződésben megfogalmazott céljaikat, a szupervizor a szupervíziós folyamat szakmailag megfelelő módon történő lezárásán dolgozik.

4.       A vezető felelőssége a szupervíziós folyamatért és a szupervizáltakért a szupervíziós folyamat lezárásáig, vagy a szupervizált (ak) más szakemberhez történő tovább irányításáig tart.

 

 

VI. Kutatás, publikáció

 

1.       A szupervizornak kutatás, vagy publikáció esetén a szupervizáltak beleegyezését kell kérnie. Világossá kell tenni a szupervizáltak számára, hogy a kutatás milyen célt szolgál.

 

2.       A szupervizor (a képzésben részt vevők, szupervizor-jelölt), ha a szupervíziós folyamat-anyagot szupervízió, publikáció, vagy kutatás céljára használja (beleértve a diplomamunkát is), azt oly módon teheti közzé, mely biztonságosan megőrzi a szupervizáltak anonimitását.

 

3.       Videofelvétel, vagy egyéb hang-és látványrögzítés a szupervíziós üléseken csak a szupervizáltak írásos beleegyezése esetén készülhet.

 

4.       A kutató szupervizornak kötelessége a tárgyhoz tartozó törvények, ill. a humán kutatással kapcsolatos jogszabályok és egyéb szabályzatok ismerete és betartása.

 

 

 

 

VII. Szakmai összetartozás, társadalmi felelősség:

 

1.       Az egyesületi tagok nyitottak a szupervizáltak, a képzésben résztvevők, a közösségek és a közvélemény felé. Igyekeznek fellépni a szupervízióval összefüggő szakmai hozzá nem értés, illetve a szupervizorokkal kapcsolatos esetleges lejáratással szemben.

 

2.       Az egyesületi tagok törekednek a lojális és kollegiális szakmai együttműködésre saját vagy más szakterület szakembereivel.

 

3.       A szupervizorok érdekeltek a szupervíziót érintő törvények, vagy azok hiányának a társadalom részére történő ismertetésében.

 

 

VIII. Viszonyulás a kollégákhoz

 

1.       A szupervizor a titoktartás kötelezettsége mellett megosztja szakmai tapasztalatait, kiképzési technikáit, módszertani kutatásait és a szakmai fejlődés minden más aspektusát, amely a szupervízió módszerének, a szupervizorok kiképzésének és másoknak előnyére válik.

 

2.       Amennyiben olyan személy keresi meg szupervizort, aki már terápiában van, világossá kell tenni számára, hogy a jelenlegi terapeutájával meg kell beszélniük, és tisztázniuk kell a helyzetet.

 

3.       Ha a gyakorló szupervizor kilép az Egyesületből, akkor a változásról tájékoztatja a szupervíziós folyamat tagjait. 

 

4.       Az a szupervizor, aki szupervíziót végez, vagy formális képzésben résztvevőkkel, illetve más szakmabeliekkel foglalkozik, igyekszik ezen személyek szakmai fejlődését elősegíteni, őket bátorítani.

 

5.       A szupervizor felelőssége, hogy meghatározzák a szupervíziós kapcsolatot, tisztázzák a szupervíziós szerep és kapcsolat határait.

 

 

IX. Az Etikai Kódex érvényessége:

 

1.       Az Etikai Kódex érvényessége kiterjed minden egyesületi tagsággal rendelkező szupervizorra.

 

2.       Tekintettel arra, hogy a szupervizorok különböző alapvégzettséggel szereznek jártasságot a szupervízió módszerében, így mindenkire a szakmájuk szerinti Etikai Kódexek (pl. pszichológusok, pszichoterapeuták, orvosok, pedagógusok, szociális munkások, szervezetfejlesztők etikai szabályai stb.) is érvényesek.

 

3.       A Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága Etikai Kódexét elfogadása után a társaság titkára tartja nyilván.

 

Budapest/Salgótarján, 2008. szeptember 23.

 

 

Az MSzCT Közgyűlése által jóváhagyva, elfogadva: Budapest, 2008. december 5.

 

Etikai kódex

Bejelentkezés

E-mail cím:

kötelező mező

Jelszó:

kötelező mező Belépés
Elfelejtett jelszó Regisztráció

Feliratkozás hírlevélre

» Feliratkozom